Ciāna Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudze Dibināta 1897 g. 18. jūlījā
Chicago Latvian Zion Lutheran Church Founded July 18, 1897
6551 West Montrose Avenue, Chicago, Illinois 60634-1499
(773) 725-3820

Mācītāja/Pastor:
Mācītāja Gundega Puidza
puidza@yahoo.com
708-453-0534

Draudzes priekšniece/
President of the Church:
Baiba Liepiņš
773-202-8416

Draudzes priekšnieces vietniece/
Vice President of the Church:
Silvija Kļaviņa-Barshney
sil@skbdesign.org
773-478-0132

Dāmu komitejas priekšniece:
Chairwoman, Women’s Auxiliary:
Ināra Grigolats
847-729-6213   

CIĀNAS DRAUDZES MĒRĶI UN UZDEVUMI

Draudzes mērķi un uzdevumi ir apvienot draudzē Čikāgā un apkārtnē dzīvojošos evanģeliski luterticīgos latviešus, veicināt un sekmēt reliģisko dzīvi un tradicijas latviešu valodā, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nikajas un Atanazija ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera Lielo un Mazo katķismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordia) sakopotiem rakstiem.CONGREGATION'S GOALS AND RESPONSIBILITIES

The goals and responsibilities of the congregation are to unite within the congregation ev. Lutherans of Latvian descent who reside in Chicago and its outlying areas, and to further their religious life and traditions in the Latvian language, in accordance with the Holy Book, the Apostolic, Nicene and Athanasian creeds, the unmodified Augsburg confession, Martin Luther's Major and Minor catechism, and other writings in the Liber Concordiae (Liber Concordia) anthology.No mācītājas biroja
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus!   (Rom. 1:7b)


Mācītāja Gundega Puidza
Mācītāja Gundega Puidza

Laipni lūgti Ciānas draudzes virtuālajās mājās!

Pasaules tehnoloģiju tempi pēdejos gados ir uzņēmuši neticamus ātrumus un lielāka informācijas plūsma tagad notiek tieši virtuālajā pasaulē. Tāpēc mēs vēl jo vairāk priecājamies, ka mūsu sapnis pamazām ir īstenojies! Pēc ilgāka klusuma posma mēs atkal varam jūs uzrunāt un sniegt jaunumus šeit – Ciānas virutālajā vietnē.

Mēs ceram, ka varēsim atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, kas rastos gan par draudzi, gan aktualitātēm tajā, apmierinot jūsu ziņkāri un nodrošinot jums nepārtrauktu ziņu plūsmu, sniedzot informāciju par dievkalpojumu un citu aktivitāšu laikiem, par dažādiem notikumiem, sarīkojumiem, jaunumiem, priekiem un bēdām, ja tādas gadītos. Mēs patiesi no sirds ceram, ka spēsim regulāri arī atjaunot šeit ievietoto informāciju, lai jums nenāktos lasīt senas, jau novecojušas ziņas. Bet mēs ceram arī uz jūsu atbalstu, uzlabojot, papildinot un tālāk izveidojot šo virtuālo draudzes „laikrakstu” ar jūsu idejām un ieteikumiem. Lasiet vairāk>>


 Ciānas draudzes ziņas