KBLS Kr. Barona Latviešu skola Čikāgā
Latvian School of Chicago, Inc.
6551 West Montrose Avenue, Chicago, Illinois 60634-1499
Skolas Pārzine/
Principal:
Elisa Freimane

Priekšsēde/
PTO President
Lita Sīmane

Vice Priekšsēdis/
PTO Vice President
Helmūts Lāčkajs

Kasiere/Treasurer
Laima Magone

Padomes locekli
PTO board members

Daina Albertiņa
Brigita Dimante
Līga Ejupe
Lita Sīmane
Jānis Vilciņš
Jānis Robežnieks


Dežurantiem ...

kalendars

pienākumi

siltās pusdineasČikāgas Krišjāņa Barona latviešu skola

1950. gadā grupa “Čikāgas pēckaŗa iebraucēji” sasauca skola, kas apvieno visas konfesijas un ka mācību programmu noteiks ALAs Izglītības birojs. Sapulce izraudzīja pirmo skolas prezidiju – māc. G. Straumani, J. Vilciņu, V. Pavasari, J. Rītiņu un H. Kreiceru, kas 1951. gada sākumā izvēlēja pirmo skolas pārzini H. Kreiceru. Tā laika divpadsmit skolotāji izraudzīja skolai Krišjāņa Barona vārdu. 1976. – 77. mācību gadā skola pārcēlās uz telpām Ciānas draudzē.

Merki:

Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus latviešu sabiedrībā un ieinteresētu ģimeņu bērniem un jauniešiem vispārējās mācību programmas ietvaros

  • Mācīt latviešu valodu
  • Dot pamata zināšanas par latviešu tautas kultūru un vēsturi
  • Dot informāciju par svarīgiem notikumiem šodienas Latvijā
Savā darbā skola vadās pēc kristīgas un latviskās ētikas principiem Skola lieto ALAs mācību programmu kā vadlīniju savās mācību programmas izveidošanā

The Chicago Latvian Saturday School

The Latvian School of Chicago was organized in 1950 by Latvian immigrants who fled to the United States from Latvia after WWII. In 1976 the school moved to its present location at the Chicago Latvian Zion Church.

Objectives:

The Latvian School of Chicago shall be to involve children and youth in Latvian community life and to provide interested families and thei r children a program of instruction

  • In Latvian language
  • The fundamentals of Latvian culture and history
  • Important current events of Latvia
In accomplishing these objectives, the School will observe the principles of Christian and Latvian ethics The school uses the American Latvian Association curriculum as a basis for establishing it’s educational progam Skolas ziņas

Kr. Barona skolas albums

All materials © 2003 - 2010 by Cikaga.Com     comments .. webmaster@cikaga.com
Hosted by ..... Baltic Consulting, Inc.

This site requires java scripting to be enabled and is best viewed with Mozilla Firefox or Internet Explorer.