Amērikas
	   karogs Chicago Latvian Girl Guides and Boy Scouts Latvijas karogs
Čikāgas Latviešu Gaidas un Skauti
6551 West Montrose Avenue, Chicago, Illinois 60634-1499

Gaujas 6. Gaidu vienības priekšniece:
vad. Rasma Kraulis

Gaidu vadītājas:
vad. Ilze Šmidchena
vad. Inta Zariņa
vad. Ligita Inka
vad. Anita Bērziņa
vad. Māra Sventecka

Guntiņas / Brownies
vad. Zubīte Streipa-Glass
v.v. Daina Cers

Gaidas / Girl guides
vad. Gundega Rupeiks
v.v. Linda Tomsone

Lielgaidas / Sr. Girl guides
ASV Jgp vad. Inga Lucāne
vad. Liene Kukaine


Staburaga 70. skautu vienības priekšnieks:
vad. Guntis Dāboliņš

Skautu vadītāji:
vad. Skaidrīte Legzdiņa
vad. Jānis Plūme
vad. Andris Baltmanis
vad. Aivars Inka
vad. Ilze Antons
vad. Jānis Eizis

Mazskauti / Pack 3362
vad. Kalvis Cers
vad. Guntis Dāboliņš
vad. Dāvīds Brunovskis
vad. Andrējs Nīkurs

Skauti / Troop 362
vad. Helmūts Lāčkājs
vad. Juris Velkme
v.v. Jānis Robežnieks
vad. Alnis Cers
v.v. Larry Madison

Roveri / Post 2362
vad. Aigars Dombrovskis


10. Lielā nometne

2009 g. vienības bilde ... foto: Girts Riba

Goals and responsibilities

For 60 years the Chicago Latvian Boy Scouts of Pack 3362, Troop 362 and Explorer Crew 2362, and the Chicago Latvian Girl Guides have been providing scouting experience to our youth. In tandom we provide seperate and yet coordinated programs for girls and boys of Latvian descent.

The Latvian Girl Guides strive to teach, support and facilitate girls’ moral, intellectual, and physical growth, based on the Latvian Girl Guides program and world Girl Guide principles; helping girls mature into women with good character and self-confidence, a sense of responsibility and accountability towards self and others, becoming responsible citizens with a strong sense of their Latvian heritage.

The scouting program is unique in Chicago, since we are also members of the Latvian Scouts Association, Inc. Our activities are a blend of both organizations, combining their goals and objectives. By abiding by the BSA regulations as well as the rules of the Latvian Scouts Association we serve our youth by furthering their moral, physical and intellectual development.

Mērķi un uzdevumi

Jau 60 gadus Čikāgā darbojas Gaujas (6.) gaidu vienība un Staburaga (70.) skautu vienība. To saimē ir (un bijuši) guntiņu, gaidu, (dižgaidu), mazskautu, skautu, un (dižskautu) pulciņi, lielgaidu un roveru dzimtas, vadītāji, vecāku padome un labvēļi.

Gaidu vienība darbojas sekojot Latviešu gaidu kustības pamatnoteikumus. Lgk mērķis ir veicināt meiteņu morālo, intellektuālo un fizisko attīstību, vadot viņu pašdarbību latviski nacionālā garā pēc gaidisma darbības principiem. Gaidisms cenšas palīdzēt izaudzināt meitenes par sievietēm ar krietnu raksturu; par pašapzinīgām, atbildīgām sievietēm, latviskās ģimenes veidotājām un ģimenes saišu turētājām, par krietnām latvietēm un apzinīgām savas zemes pilsonēm, piekopjot veselīgu dzīves veidu un būt pašām atbildīgām par sevis vispusīgu attīstīšānu.

Skautu vienība darbojas lietojot Latviešu Skautu Kustības pamatnoteikumus un BSA vadlīnijas ar mērķi veicināt jaunatnes morālo, fizisko un intelektuālo attīstību, organizējot un vadot jaunatnes darbību latviski nacionālā garā pēc skautisma audzināšanas sistēmas.


 Gaidu un Skautu ziņas