Latviešu evaņģēliski luteriskā Sv.Pētera draudze
St. Peter's Latvian Evangelical Lutheran Church
450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983
630-595-0143

Mācītājs/
Pastor:
Prāv. Vilis Vārsbergs
40 North Tower Road, Apt. 6A
Oak Brook, IL 60523-1114
vbvars@comcast.net
630-652-0630

Draudzes priekšniece/
President of the Church:
Inese Stokes
6001 W Jody Lane
Tinley Park, IL 60477
708-532-4371

Padomes priekšnieks/
Chairman, Board of Directors:
Jānis Priede
2219 Forestview Road
Evanston, IL 60201-2009
jplaides@msn.com
847-869-3110

Dāmu komitejas priekšniece/
Chairwoman, Women’s Committee:
Inta Rāve
847-967-6349

Kasieres/
Treasurers:
Mirdza Robežniece
630-227-9212
Lūcija Sprenne
630-231-3229

Telpu pārzinis/
Building Superintendent:
Uldis Pūliņš
urpulins@comcast.net
630-759-8314


     Mērķi un uzdevumi
    Draudzes mērķi un uzdevumi ir

 • apvienot draudzē Čikāgā un apkārtnē dzīvojošos evaņģēliski luterticigos latviešus
 • veicināt un sekmēt reliģisko dzīvi un tradicijas latviešu valodā saskaņā ar
  • Svētajiem Rakstiem,
  • Apustuļu, Nikajas un Atanazijas ticības apliecībām,
  • nepārgrozīto Augsburgas konfesiju,
  • Mārtiņa Lutera Lielo un Mazo katiķismu
  • un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem.


     Goals and responsibilities
    The church’s goals and responsibilities are:

 • within the Church to unite Latvians of evangelical Lutheran faith living in Chicago and its surrounding areas.
 • to further and to advance religious life and traditions in the Latvian language in accordance with
  • the Holy Book;
  • the Apostles’, Nicodemus’ and Atanacia’s attestations of faith;
  • the unmodified Augsburg confession;
  • Martin Luther’s Major and Minor Catechism;
  • and other writings in the Liber Cioncordiae.


 Draudzes ziņas