top of page

Svētā Pētera draudze

Draudzes vēsture

Sv. Pēteŗa draudze izveidojās, apvienojoties Čikāgas sv. Jāņa un sv. Pāvila draudzēm 1997. gada 5. janvārī. Tomēr, lai saprastu Sv. Pēteŗa draudzi, nedaudz ieskatīsimies abu iepriekš minēto draudžu vēsturē, jo draudze nav tikai bezpeļņas organizācija ar savu zīmogu, bet pirmkārt, cilvēki, kuri sapulcējas Dievu lūgt. Materiālu ieguvu un sagatavoju, pārlasot Sv. Jāņa un Sv. Pāvila draudžu izdevumus, veltītus šo draudžu 25. gadu jubilejās.

SvPeteraBaznica.jpeg

Čikāgas latviešu ev.-lut. Sv. Jāņa draudze

Dibināta 1951. gada 19. maijā. No draudzes priekšnieka Aleksandra Birkena atmiņām: 
 

“Izkļuvuši no Vācijas bēgļu nometnēm, iebraucot Amerikā izklīdām pa lauku farmām un mazpilsētām, kur nu katram bija gadījies darbs un galvotājs. Tas bija grūta darba, nepiemērotu dzīves apstākļu, neziņas un dažādu pārpratumu pilns laiks. Visvairāk tomēr trūka mūsu pašu latviskās sabiedrības, tautas brāļu un māsu, ar kuriem gribējās būt kopā, lai aprunātos par darbiem un iespējām labāk iekārtoties, kā arī gribējās sanākt kopā, lai pieminētu mūsu tautas svētku un sēru dienas. Sirds ilgojās pēc Dieva vārda latviešu valodā, mums ierastā dievkalpojuma kārtībā. Mēs gribējām lūgt Dievu par latviešu tautu, par mūsu piederīgajiem dzimtenē un izsūtījumā vergu nometnēs. Mēs lūdzām, lai Dievs dod mums spēku un veselību strādāt, rast nodrošinājumu sev un palīdzēt savējiem Latvijā, veciem, slimiem un invalidiem Vācijā.
 

Palīdzības darbs ir bijis Jāņa draudzei pirmā vietā. Jau sākuma gados, kad izpeļņa bija maza un budžeti niecīgi, Jāņa draudzes locekļi savāca un izdeva palīdzībai ap tūkstošs dolāru gadā.


Jāņa draudzei jau pirmajos desmit gados izdodas no īrniekiem kļūt par savas baznīcas īpašniekiem. No norvēģu Sv. Trīsvienības draudzes pirktā baznīca, pēc vairākkārtējām iekštelpu pārbūvēm, pārvērtās glītā un draudzes vajadzībām piemērotā dievnamā.
 

Baznīca Ričmonda ielā vēl būtu kalpojusi gadiem ilgi, bet Čikāgas neapturamās iedzīvotāju sastāva pārmaiņas spiež Jāņa draudzi meklēt atkal jaunu mājas vietu. Pēc pāris gadiem, meklējot un visādus projektus apsverot, Jāņa draudze pārceļas uz Čikāgas priekšpilsētu Vudeili, kur iegādājas divus akrus lielu apbūves gabalu blakus latviešu Sv. Pāvila draudzes baznīcai. Noslēdzot sadarbības līgumu ar Sv. Pāvila draudzi 1975. gada rudenī, abu draudžu īpašumi nāk kopīgā lietošanā un apsaimniekošanā.
 

Jaunajā vietā, ārpus Čikāgas pilsētas saspiestības un rajonu pārmaiņām, Jāņa draudzei ir atkal iespēja uzlabot baznīcu un paplašināt sarīkojumu telpas, lai kopdzīve ar Sv. Pāvila draudzi noritētu brīvi un saskanīgi.”

Čikāgas latviešu ev. lut. Sv. Pāvila draudze 

Dibināta 1954. gada 17. janvārī. 
 

Sv. Pāvila draudzes pirmsākumi atrodami Senatobia pilsētā Misisipi štatā, kur 1949. gada 2. oktobrī no Vācijas bēgļu nometnēm ieradušies un kokvilnas plantācijās strādājošie tautieši nodibināja draudzi. 
 

Dažus gadus vēlāk, daudzi no šiem draudzes cilvēkiem, labāka darba meklējumos, nonāca Čikāgā, kur sanākuši kopā, nolēma atkal izveidot draudzi, lai Dieva vārdu dzirdētu latviešu valodā. Pirmais dievkalpojums notika 1954. gada 17. janvārī Meivudas luterāņu semināra kapelā. 
 

1967. gada augustā draudzei vajadzēja meklēt jaunu mājas vietu, jo seminārs pārcēlās uz citu vietu un visu savu īpašumu, tai skatā kapelu, pārdeva. 
 

Draudze nolēma, ka jābūvē savs dievnams, tika iegādāta zeme un darbi sākās. Sv. Pāvila draudzes dievnamu cēla pēc arhitekta Laimoņa Kļaviņa plāna. 
 

Ceremoniālā velēnas atrakšana notika 1967. gada 9. septembrī. Atbildīgais dievnama būvdarbu vadītājs bija vēlākais draudzes priekšnieks Jānis Sprenne. 
 

1967. gada 19. novembrī, piedaloties arhibīskapam Arnoldam Lūsim, tika iesvētīts baznīcas stūra, jeb pamata akmens.

Visbeidzot, pēc 4 gadu darba, 1971. gada 17. janvārī arhibīskaps Arnolds Lūsis iesvētīja pašu rokām būvēto dievnamu. 

1977. gadā draudze nolēma būvēt mācītājmāju. Ar saziedotiem līdzekļiem zemi iegādājās Addison, uz Army Trail ielas. Atkal arhitekts Laimons Kļaviņš uzzīmēja mājas plānu, un Jānis Sprenne uzņēmās būvdarbu vadīšanu. Māja tika pabeigta pēc 2 gadu celtniecības darbiem.
 

Draudze izcēlās ar dāsnu ziedošanu. Kā rakstīja 1975. gada 6. septembra izdevumā “Laiks”: “Starp 81 latviešu draudzēm Amerikā, pirmā vietā ar ziedojuma lielumu draudzei uz katra draudzes locekļa ir Sv. Pāvila dr., Vuddeilē pie Čikāgas.”

Sv. Pētera draudze

Pēc vairāk nekā divdesmit gadu, viena dievnama lietošanas, Sv. Jāņa un Sv. Pāvila draudzes iesāka apspriest domu par draudžu apvienošanu. Apvienošanās sekmīgi tika pabeigta un ar svinīgu dievkalpojumu 1997. gada 5. janvārī, Zvaigznes dienas dievkalpojumā tapa Latviešu Sv. Pēteŗa Evaņģēliski Luteriskā Draudze.

 

Gribu mīļi pateikties visiem, kuri ar savu darbu, izdomu, lūgšanām un sviedriem šo draudzi un dievnamu ir veidojuši! Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī, un lai Dieva miers un mūžības gaisma ir ar tiem, kas atdusas Viņa mierā! Paldies!   

bottom of page